Oferty pracy Warszawa: znajdź nową, lepszą pracę lub Pracownika w Warszawie lub okolicach Warszawy

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.PRACAWARSZAWA.COM.PL

Uprzejmie informujemy, że przedstawiane w tym serwisie informacje o ofercie publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych skierowane są i dotyczą  przedsiębiorców i instytucji. Ze względu na charakter serwisu nie publikujemy ofert osób prywatnych będących konsumentami.


Słownik pojęć

Usługodawca - Paweł Łebkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SUNpress Paweł Łebkowski, Plac Pereca 3, 53-431 Wrocław,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8971115425, REGON: 930989933.

Serwis Usługodawcy - serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną www.pracawarszawa.com.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje Usługi.

Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają rejestracji bądź logowania.

Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienie na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

Usługi - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w Serwisie w oparciu o niniejszy regulamin.

Ogłoszenie - Oferta pracy publikowana przez Usługobiorcę w Serwisie na okres 14 dni

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy na publikację Ogłoszenia przez Usługodawcę, złożone za pomocą Serwisu, telefonicznie, e-mailem lub osobiście w siedzibie Usługodawcy określające parametry zamówienia, ilość, sposób zapłaty.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka - pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku "ciasteczek" serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat "ciasteczek" zawiera "Polityka cookies", dostępna pod adresem: pracawarszawa.com.pl/polityka-plikow-cookies

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.

Regulamin - niniejszy Regulamin.


 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługodawców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

  b) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie,

  c) zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługodawców korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  d) zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

 4. Użytkownicy i Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

 5. Każdy Użytkownik i Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.


 

II Zawarcie umowy

 1. W przypadku bezpłatnych Usług zawarcie umowy z Usługobiorcą lub Użytkownikiem następuje poprzez przystąpienie Usługobiorcy lub Użytkownika do korzystania z Serwisu.

 2. W przypadku płatnych Usług zawarcie umowy świadczenia z Usługodawcą następuje w momencie złożenia Zamówienia na daną Usługę - Ogłoszenie przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z cennikiem zawartym w Serwisie. Usługodawca zastrzega, że rozpoczęcie świadczenia Usług odpłatnych wymaga uprzedniego opłacenia ich przez Usługobiorcę. Koszt Usług określa Usługodawca w zakładce: http://pracawarszawa.com.pl/platnosci-w-serwisie

 3. Usługobiorca zamawiając Ogłoszenie w Serwisie oświadcza, że:

  a) podane w Zamówieniu dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Umowa z Usługobiorcą zawierana jest na czas określony, zgodny z terminem publikacji Ogłoszenia w Serwisie. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy chęć wcześniejszego wycofania Ogłoszenia, co wiąże się z wcześniejszym rozwiązaniem Umowy.


 

III Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę.

1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:
a) umieszcza w Serwisie oferty pracy przekazane przez Usługobiorców będących pracodawcami oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów takich jak:

- kategoria

- stanowisko

- lokalizacja

- miejscowość

- słowo kluczowe

- rodzaj zatrudnienia

- czas pracy

- data dodania ogłoszenia

b) umożliwia odszukanie przez Użytkowników ofert pracy zamieszczonych w Serwisie wg następujących kryteriów:

- kategoria

- stanowisko

- lokalizacja

- miejscowość

- słowo kluczowe

- rodzaj zatrudnienia

- czas pracy

- data dodania ogłoszenia

c) umożliwia Użytkownikom aplikowanie na wybrane oferty pracy poprzez wysyłanie aplikacji na adres elektroniczny podany w ofercie pracy pracodawcy lub przez kontakt telefoniczny

 

IV Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować "ciasteczka".
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu dodania i opłacenia Ogłoszenia. Jeżeli Ogłoszenie zostanie dodane i opłacone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.


 

V. Prawa i obowiązki stron.


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, jeżeli Usługobiorca poda fałszywe lub błędne dane w Zamówieniu.

4. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę lub Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
7. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

8. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.


 

VI Płatności za usługi dostępne w Serwisie.


1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z wyjątkiem Usług, które Usługodawca określa jako podlegające opłacie.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat za Ogłoszenia Usługodawca określa w Serwisie w zakładce http://pracawarszawa.com.pl/platnosci-w-serwisie oraz przy dodaniu ogłoszenia.

3. Płatności za Ogłoszenia Usługobiorca może dokonać za pośrednictwem serwisu DOTPAY.pl lub bezpośrednio na konto Usługodawcy podane w zakładce KONTAKT.


 

VII Zrzeczenie się Odpowiedzialności.


1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy lub Użytkownika.
2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.praca.wroc.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
d) za szkody wynikłe z braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);

e) za szkody wynikłe z podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych w Ogłoszeniu.

f) za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

VIII Zasady administrowania danymi osobowymi.


1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe niezbędne do realizacji złożonego przez Usługodawcę Zamówienia:
a) nazwisko i imiona,
b) nazwę firmy
c) ulicę i numer
d) kod pocztowy i miejscowość
e) Numer Identyfikacji Podatkowej,
f) nr telefonu

g) adres poczty elektronicznej
4. Usługodawca zastrzega, że powyższy katalog danych osobowych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi.
5. Usługodawca jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
8. Usługodawca może, na podstawie art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe oraz podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe dla Usługodawcy.


 

IX Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy podany w zakładce KONTAKT lub w formie elektronicznej na adres: poczta@ibop.pl
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy lub elektroniczny Usługobiorcy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub e-maila przez Usługodawcę.
4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym lub adres e-mail z którego Usługodawca otrzymał reklamację.


 

X. Rozwiązanie umowy.


1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania lub opłacenia ich w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Serwisu.
2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została ta Usługa.
4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy wskazany w zakładce KONTAKT. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: poczta@ibop.pl
6. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie Usług polegających na umieszczaniu jakichkolwiek treści w Serwisie i do usunięcia tych treści w razie ich niezgodności z postanowieniami Regulaminu.

 

XI Postanowienia końcowe.


1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej poczta@ibop.pl
3. Regulamin wchodzi w życie dnia 24-05-2017 roku.